Adress

Kyrkoköpinge by

GPS-position

N 55°23´6´´ E 13°11´10.32´´

Videoklipp

-

Kyrkoköpinge kyrka

Kyrkoköpinge kyrka är uppförd vid mitten av 1100-talet av antingen Mårten Stenmästare eller hans elev den s.k. Oxiemästaren. Den bevarade dopfunten från samma tid som kyrkans tillkomst har dessa båda mästares symboler, på cuppan dvs. själva dopskålen ses ornamentik i form av s.k. palmetter i vilka vindruvsklasar är instuckna. Vindruvorna är en symbol för nattvardsvinet som Jesus gav sina lärjungar. Dopfunten bärs upp av ett liggande lejon i en för dessa mästare typisk liggande stil.

Den äldsta kyrkan bestod av ett kor med halvrund absid samt väster därom ett mindre långhus. Den hade då inga valv utan ett plant innertak av trä. I början av 1200-talet byggdes, liksom fallet var för många andra kyrkor på Söderslätt, ett torn väster om långhuset. På 1400-talet slog man valv i kyrkan och vid samma tid byggdes ett s.k. vapenhus framför den södra ingången.

Kyrkans yttermurar är, som fallet är för de flesta medeltidskyrkor i Skåne, täckta av ett tjockt lager med vit puts. I den östra kormuren över absidtaket ses ett i sten uthugget större, medeltida mansansikte.

I slutet av 1400-talet målades kyrkans valv. Troligtvis är det den anonyme s.k. Östra Herrestadsmålaren som varit konstnär. Kännetecknande för denne målare är att han försett de olika motiven med textremsor. Bland motiven finner man Skapelseberättelsen och Jesus som domare på den yttersta dagen. Ett antal helgon förekommer också: Katarina med ett hjul i handen, Barbara som håller ett torn, Laurentius med sitt halster på vilket han blev grillad och Kristoffer som bär Jesusbarnet. I koret finns motiv hämtade ur Jesu liv.

Kyrkan har ett triumfkrucifix från 1200-talet som rent konsthistoriskt är intressant eftersom det är skapat under en övergångsperiod mellan den romanska och den gotiska konsten. Jesus på korset återges i sin kroppsform på ett typiskt romansk och stelt sätt utan att visa lidande men i detaljer som blödande sår efter spikarna och hans korslagda fötter finns begynnande drag av gotikens mera lidande Jesusfigurer.

Altaruppsatsen är från 1631 och predikstolen är från troligtvis ungefär samma tid.