Adress

Gislöv by

GPS-position

N 55°22´58.44´´ E 13°14´36.96´´

Videoklipp

-

Gislöv kyrka

Gislöv kyrka är en av Skånes äldsta tegelkyrkor. Den uppfördes troligtvis i slutet av 1100-talet. Från början bestod kyrkan av ett kor med en halvrund absid samt ett långhus. Kyrkan hade då ett plant innetak av trä. På 1400-talet slogs valv och västtornet uppfördes.

Att kyrkan uppförts av en mäktig herreman framgår av resterna efter den vackert huggna stenportal i söder som finns kvar. Denna har direkta förebilder hämtade från Norge. I triumfbågsmuren finns också en mycket märklig anordning. Inne i muren på båda sidor om koröppningen går nämligen trappor vilka en gång lett upp till en predikbalustrad som sträckt sig över hela triumfbågens bredd.

Andra märkvärdigheter i den äldsta kyrkan är att sydportalen sitter mitt på långhusväggen, inte orienterad till den västra delen av muren som är brukligt i kyrkor. Mitt emot denna har det funnits en praktportal mitt på norra långsidan vilken numera till stora delar är försvunnen. Denna portal har t.o.m. haft en utskjutande stenbaldakin. En sådan nordportal är fullständigt unikt för en landsortskyrka.

En hypotes är att kyrkan tilldelats den från Norge landsflyktige norske ärkebiskopen Erik och att det är han som låtit bygga den under 1100-talet sista decennier. Hn uppehöll sig i Skåne mellan 1190 och 1202. Från äldre källor vet man att norr om kyrkan har legat den s.k. ”hovgården” vilket kan ha varit stormannens residens. Läget förklara då varför den norra portalen varit den mest påkostade.

Kyrkan har intressanta kalkmålningar från 1400-talet. Här finner man många bibliska scener som t.ex. bilder från Jesu liv men också från Moseböckerna.

Det frihängande triumfkrucifixet är medeltida men har en gång hängt mot en vägg. När det fick sin nuvarande plats var man därför tvungen att måla baksidan och här finner man därför en målning av Jesus på korset.